Nerea har gjort meg merksam på ein av den nyoppdaga planetane. Nemlig ein som har det vakre navnet HD 189733b. Sola ( altså stjerna) han kretsar rundt heiter HD 189733A. Han er ikkje langt frå oss, berre ca 63 lysår. Som du no veit om du fylgjer med på astronomipreike mitt,- betyr det at om du kjem deg til Månen på 1,3 sekund, tek det deg berre 63 år å kome fram til dette solsystemet.

Ved å analysere lyset frå stjerna som slepp gjennom atmosfæren til planeten når han passerer framføre, kan ein rekne seg fram til kva atmosfæren består av, menger, tjukkheit osv.

Planeten er om lag så stor som Jupiter,- alstå ein sværing 11 gonger større enn Jorda. I atmosfæren er det store mengder vatn.
Men særleg triveleg er det neppe der då han kretsar 30 % nermare stjerna si enn distansen Jorda til Sola. Og han brukar berre 2,2 dagar på å gå rundt stjerna.
Atmosfæren rundt planeten HD 189733b held ein temperatur på 1000 grader C. Ein har vidare analysert seg fram til at det regnar glas (!) sidevegs grunna den sterke vinden på 7000 km/t i kombinasjon med den høge temperaturen.

Stjerna er ca 81% så stor som vår Sol,- med andre ord noko noko mindre,- men med om lag same temperatur,- altså 5505 grader C,- for å vere nøyaktig kva Sola vedkjem.
Faktisk så er det eit system av to stjerner. Det er ei langt mindre, ei raud dvergstjerne som kretsar rundt den større stjerna éin gong kvart ca 3700 år,- om eg hugsar rett.

Funn av vatn under slike ekstreme tilhøve, aukar trua på at ein vil kunne påvise vatn på andre planetar med meir levelege omgivelsar.


Du ser lett området der solssystemet befinn seg ute i det endelause rommet. Sjå dei raude sirklane eg har lagt in på skissa over, og merk deg kor sirkelen er i høve til stjernebiletet Cygnus (Svanen) og stjernene Deneb i Cygnus og Vega i Lyra.
// Donde ves los circulos se encuentra esta sistema solar.
Si tomas cuenta en la constelacio Cygnus y las estrellas Deneb y Vega sera fácil orientarse. Pero no se puede ver sin telescopio.


Her ser du også solsystemet avmerka i høve til Cygus frå ein anna vinkel. Dette er eit bilete teke av Akira Fuju. // En esta imagen tomado de Akira Fuju esta marcado donde se encuentra el sistema.Se ve Cygnus de otro angulo.

Det store biletet syner korleis ei kunstnar tenkjer seg det ser ut på nært hald. Oppe i høgre hjørna ser du røngebilete av stjerna HD 189733A med den mindre stjerna til venstre og planeten til høgre. // La imagen grande es como un artista se imagina las dos estrellas y el planeta. En el rincon arriba a la derecha ves la imagen x- ray con la estrella mayor, la estrella menor a la izquierda y el planeta a la derecha.

X-ray: NASA/CXC/SAO/K.Poppenhaeger et al.
Illustration: NASA/CXC/M.Weiss.

ESPAŇOL

Nerea me ha informado sobre un planeta discubierto el verano pasado.Tiene el hermoso nombre HD 189733b. Su estrella se llama HD 189733A,- igual hermoso.
No esta lejos,- solo 63 ańos luzes. Y como sabes ya por leer estas pagias, eso quiere decir que si logras llegar a la Luna en 1,3 segundos, solo te tardara 63 años a llegar a la sistema solar dicha.

Por analisar la luz que se escapa de la atmósfera de la planeta cuanda pasa enfrente de su estrella, uno puede saber sobre los gases, temperaturas, densidad etc.

El planeta es de tamaño como Jupiter, o sea 11 x el de la Tierra. Solo tarda 2,2 días cumplir un giro alrededor de la estrella. En la atmósfera hay mucho agua. Sin embargo no es muy habitable ya que esta 30% más cerca de su estrella que la distancia entre la Tierra y el Sol. Por eso la temperatura tiene 1000 grados C. Ademas hay vientos que soplan en una velocidad de 7000 km/h. Y esta combinación entre los vientos y la temperatura implica que llueve cristal…horisontal….en 7000 km/h !

La estrella de esta planeta es un poco más pequeña que la nuestra Sol. 81 % del Sol. La temperatura es mas o menos como en el Sol, que quiere decir 5505 grados C cuando se refiere al Sol.

Actualmente se trata de un sistema de dos estrellas ya que hay una más pequeña y roja que orbita la más grande una vez cada 3700 año por hay.

La importancia con este descubierto es que como existe agua bajo de condiciones tan extremos como en planeta HD 189733b, sera más posible buscar agua en otros mundos con condiciones más habitables.